Huis bouwen

De aannemer van een werk moet verschillende waarborgen respecteren wanneer hij verantwoordelijk is voor huis bouwen. Een van deze wettelijke garanties is de garantie van een perfecte voltooiing. Ons bedrijf nodigt u uit om dit concept te inventariseren.

Wat is de garantie voor perfecte voltooiing?

De garantie van perfecte voltooiing strekt zich uit tot het herstel van alle door de opdrachtgever gerapporteerde aandoeningen, hetzij door middel van voorbehouden vermeld in het opleveringsrapport, hetzij door schriftelijke kennisgeving voor die onthuld na aanvaarding.

Het uitgangspunt:

Acceptatie van de werken Het uitgangspunt van de garantie van perfecte voltooiing is de aanvaarding van het werk om huis bouwen, dat wil zeggen de handeling waarmee de eigenaar verklaart het werk te aanvaarden met of zonder reserves.

De gevolgen van de garantie van perfecte voltooiing:

Wanneer de eigenaar een beroep doet op deze garantie, wordt de verantwoordelijkheid van de aannemer verondersteld. Omdat het om een ​​afwijkende aansprakelijkheidsregeling gaat, hoeft de aanbestedende dienst immers niet te bewijzen dat de contractant schuldig is. Hij moet enkel aantonen dat hij gebreken heeft geconstateerd die niet konden worden ontdekt tijdens de oplevering van het werk om een huis bouwen of dat hij tijdens het opleveringsverslag van het werk bedenkingen had geuit. Aangezien de aannemer aan een resultaatsverplichting gebonden is, moet hij daarom de onder garantie van perfecte oplevering gemelde aandoeningen herstellen. Hij kan geen afstand doen van zijn verplichting, tenzij hij aantoont dat de schade verband houdt met normale slijtage of gebruik. De garantie strekt zich immers niet uit tot de werkzaamheden die nodig zijn om de effecten van normale slijtage of gebruik te verhelpen. Ook kan de aannemer niet aansprakelijk worden gesteld indien de geconstateerde schade een buitenlandse oorzaak heeft. Wanneer de eigenaar een beroep heeft gedaan op de garantie van perfecte voltooiing, stelt hij in onderling overleg met de aannemer de termijnen vast die deze laatste zal moeten hebben om de herstellingswerken uit te voeren. Indien geen overeenstemming kon worden bereikt of indien de aannemer de termijn niet heeft gerespecteerd, moet de opdrachtgever hem een ​​ingebrekestelling tot uitvoering sturen. Daarna kunnen de werkzaamheden, na mislukte ingebrekestelling, voor rekening en risico van de in gebreke blijvende aannemer worden uitgevoerd.

Bouw uw huis 100% comfortabel!